Nữ chỉ huy quân sự nứng tình và anh quân nhân số hưởng