Nữ sinh ngủ nhờ nhà thầy giáo vì một con bão bất ngờ